Strategi

 

Placeringsreglemente för Scania Resultatbonusstiftelse

 1.    Förvaltningens syfte och mål

 Syftet med detta placeringsreglemente är att för stiftelsen ange ramar, sätta gränser för det finansiella risktagandet samt säkerställa att uppföljning och kontroll sker på ett tillfredställande sätt.

 Målet för förvaltningen är att med god riskspridning uppnå en långsiktigt god värdeutveckling. 

2.    Allmänna begränsningar

 Andelen aktierelaterade tillgångar får uppgå till max 60 % och minst 30 % av portföljens marknadsvärde.. Andelen räntebärande tillgångar (inklusive likvida medel) skall uppgå till minst 40  % och max 70 % av portföljens marknadsvärde.

 Placeringar får endast ske i instrument (alternativt fondandelar som i sin tur placerar i sådana instrument) på auktoriserade marknadsplatser eller andra reglerade marknadsplatser som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet eller annat behörigt organ.

 Placeringar är tillåtna i aktier noterade på Stockholmsbörsen.

 Placeringar är alltid tillåtna i svenska räntebärande värdepapper samt i svenska och utländska räntefonder. Likvida medel ska vara placerade i svensk bank.

 Ränterelaterade placeringar kan vidare undantagsvis ske i obligationer, statsskuldsväxlar, företagscertifikat och andra fordringsbevis, som är utgivna av utländsk stat eller kommun samt utländskt företag. Emittenterna ska vara marknadsnoterade enligt ovan.

 Portföljens tillgångar ska ha en godtagbar likviditet så att stiftelsens likviditetsbehov kan tillgodoses vid varje givet tillfälle.   

 Under kapitalförvaltningen ska löpande angelägna etiska krav aktualiseras och, så långt som möjligt, beaktas.

3.    Närmare om aktier och aktierelaterade instrument

 Stiftelsens placeringar ska, som ovan angivits, ske i marknadsnoterade instrument.

 Aktier härförliga till en enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av portföljens totala marknadsvärde.     

 4.    Närmare om räntebärande instrument

Obligationer hänförliga till samma emittent får utgöra maximalt 10 % av portföljens totala marknadsvärde. Hög likviditet skall eftersträvas i placeringarna.

 5.    Valutarisk

Placeringar ska till största delen  av ränteportföljens marknadsvärde göras i räntebärande värdepapper denominerade i svenska kronor och utgivna på den svenska marknaden.

 6.    Stiftelsens förvaltning

Stiftelsens förvaltning skall handhas av styrelsen. Allokeringsbeslut mellan stiftelsens tillgångar fattas av styrelsen. Delar av förvaltningen kan hanteras via diskretionär  eller rådgivande förvaltning. Löpande förvaltningsbeslut inom ramen för den rådgivande förvaltningen fattas av stiftelsens ordförande eller annan av styrelsen utsedd person.  Rapportering skall fortlöpande ske till stiftelsens styrelse

Beslut

Styrelsen för Scania Resultatbonusstiftelse har beslutat att detta placeringsreglemente ska gälla från 2015-02-18 och till dess att nytt beslut tas som upphäver reglementet.

 

 Definitioner

Likvida medel

De medel som finns på stiftelsens bankkonto och inte är placerade i värdepapper (aktier, obligationer, certifikat etc.)

Emittent

Den institution som ger ut de värdepapper som stiftelsen placerar sina tillgångar i (exempelvis banker, andra typer av bolag, svenska staten, svenska kommuner m.m.)

Diskretionär förvaltning

Stiftelsen ger en extern förvaltare en fullmakt att fatta löpande placeringsbeslut,  inom de ramar som överenskoms mellan parterna.

Rådgivande förvaltning

Efter råd ifrån en extern finansiell rådgivare fattar Stiftelsen själv samtliga investeringsbeslut.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scaniafacken