Stadgar


STADGAR FÖR SCANIA RESULTATBONUSSTIFTELSE
rev: 2020-11-19

§1
Stiftelsens namn skall vara Scania Resultatbonusstiftelse.

§2
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel som de bolag inom Scania koncernen som deltar i systemet med Scania Resultatbonus, (nedan gemensamt benämnda Scania), efter ensidigt beslut därom överlämnar till stiftelsen såsom de anställda i Scania tillkommande resultatbonus i syfte att premiera de anställda för gjord arbetsinsats. Denna förvaltning skall ske i enlighet med bestämmelserna i dessa
stadgar, Scanias regler om resultatbonussystem samt enligt de av Scania i samband med överlämnande av medlen uppställda villkoren.
Stiftelsens förvaltningsuppdrag skall gälla i minst tre hela kalenderår efter det att Scania överlämnat medel till stiftelsen. Varje överlämnat belopp skall förvaltas såsom en särskild fond med beteckning, varav det framgår det räkenskapsår till vilket resultatbonusen hänför sig. Med avseende på varje sådan
särskild fond skall stiftelsen ha den destinatärskrets som anges i villkoren.

§3
Stiftelsens säte skall vara Södertälje.

§4
Stiftelsens angelägenheter skall handhavas av en styrelse bestående av sju (7) ledamöter, vilka var och en skall utse en suppleant. Sex (6) ledamöter jämte suppleanter därtill skall utses av de anställda, genom de fackliga organisationerna, som omfattas av stiftelsens ändamål. Scania äger utse en (1)
ledamot jämte suppleant därtill. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall vara anställda inom Scania.
Vid val till styrelsen skall det ses till att olika yrkesgrupper bland de anställda blir företrädda inom styrelsen i lämplig utsträckning.
Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen skall vara för en mandatperiod på tre år. För det fall styrelseledamot eller suppleant avlider eller avgår ur styrelsen innan utgången av dennes mandatperiod skall sådan vakans omgående tillsättas för återstående del av mandatperioden.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och - vid behov - vice ordförande varvid den som erhåller flest röster skall utses. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Val skall vara slutet om någon ledamot begär det.

§5
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, vilka skall till riktigheten bestyrkas av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill utser.

§6
Styrelsen är beslutför, om de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.
Suppleant skall endast vara närvarande vid förfall för ordinarie ledamot.
Som styrelsens beslut skall - med undantag som följer av § 13 nedan - gälla den mening som vilken vid sammanträde de flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

// Styrelsen kan fatta beslut att låta övriga suppleanter delta i mötet för att lära sig styrelsearbete men
su
ppleant har ingen rösträtt och deltar inte i beslut //

§7
Styrelsen äger att handla på stiftelsens vägnar i förhållande till tredje man samt att företräda stiftelsen inför domstol och andra myndigheter. Samma behörighet tillkommer också den eller dem, åt vilka styrelsen uppdragit att teckna stiftelsens firma, dock får styrelsen endast lämna sådant uppdrag att teckna stiftelsens firma åt minst två personer i förening.

§8
Stiftelsen förmögenhet skall vara placerat på ett godtagbart sätt.
Stiftelsens tillgångar skall placeras i tillgångar noterade på auktoriserade marknadsplatser eller andra reglerade marknadsplatser som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet eller annat behörigt organ. Placeringar är även tillåtna på räntebärande konto i bank och i räntebärande värdepapper. Placeringar är även tillåtna i fonder som placerar enligt ovan. Stiftelsen skall vid varje enskilt tillfälle tillse att minst 40% av dess samlade tillgångar är placerad i räntebärande värdepapper och/eller räntebärande konto i bank.

§9
Aktier ingående i av stiftelsen förvaltade fond skall registreras i stiftelsens namn. Stiftelsens styrelse avgör huruvida och på vilket sätt rösträtt skall utövas för aktier ingående i av stiftelsen förvaltad fond.

§10
Särskilda redovisningshandlingar skall upprättas för stiftelsen och för varje av stiftelsen förvaltade fond.
Redovisningshandlingarna skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter.
Räkenskapsåret skall för stiftelsen och för varje av stiftelsen förvaltad fond omfatta tiden från den 1 januari till och med den 31 december, dock första räkenskapsåret för varje fond börjar den dag överföring till stiftelsen sker.
Redovisningshandlingarna skall överlämnas till revisorerna inom två månader från räkenskapsårets utgång.

§11
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Till varje revisor skall utses en personlig suppleant. Revisorerna tillika suppleanterna skall vara auktoriserade revisorer.
Ett exemplar av årsredovisning för stiftelsen - inkluderande särskild årsredovisning för varje fond - skall jämte revisionsberättelse färdigställas senast den 30 juni varje år.

§12
Om stiftelsen inte längre har någon fond att förvalta skall den upplösas. Beslut härom fattas av styrelsen, såvida styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Finns vid stiftelsens upplösning tillgång - som inte tillhör någon av fonderna - skall den överlämnas till "Scanias personalstiftelse 1996" vilken tillkom genom beslut av Scania CV AB:s styrelse den 8 maj 1996. Stiftelsens tillgångar får inte under några förhållanden eller till någon del återföras till Scania.

§13
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av styrelsen, såvida styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet, dock får ändringar inte ske av § 2 och § 12 eller av bestämmelserna i denna § 13.
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Scaniafacken